UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG MN PHƯƠNG CANH

Số: 46/KHTS-MNPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Từ Liêm, ngày 20 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2022-2023

 

Căn cứ Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Hướng dẫn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;

Căn cứ Hướng dẫn số 194/PGDĐT- ngày 15/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Từ Liêm về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm;

Căn cứ tình hình thực tế của trường, Trường mầm non Phương Canh xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà truờng, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp. Nhà trường đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để duy trì cho trẻ được học tập thường xuyên liên tục.

2. Yêu cầu

- Điều tra chính xác số trẻ trên địa bàn đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Thực hiện thu các khoản thu theo đúng qui định không thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

- Thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non theo quy định.

- Cấp mã số tuyển sinh ( kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 27/5/2022

B. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh

-  Tổng tuyển sinh năm học 2022-2023 là 453 học sinh, cụ thể như sau:

+ Học sinh Nhà trẻ: 120

+ Học sinh Mẫu giáo 3 tuổi: 162

+ Học sinh Mẫu giáo 4 tuổi: 126

+ Học sinh Mẫu giáo 5 tuổi: 45

1.2. Địa bàn tuyển sinh (nêu rõ tổ/khu dân cư/khu đô thị/tòa chung cư…)

           - 5 tổ dân phố Hoè Thị:  Tổ 3,4,5,6,7  ( Tổ 3 Chung cư Anthena )

           - 3 tổ dân phố Tu Hoàng: Tổ 1,2, 8 ( Tổ 2 Chung cư Hateco; Tổ 8 Chung Cư NHS).

2. Đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh (nêu rõ số lượng từng đối tượng: đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3)

+ Học sinh Nhà trẻ: 120 ( đối tượng 1: 80, đối tượng 2: 40)

+ Học sinh Mẫu giáo 3 tuổi: 162 ( đối tượng 1: 120, đối tượng 2: 42)

+ Học sinh Mẫu giáo 4 tuổi: 126 ( đối tượng 1: 66, đối tượng 2: 40, đối tượng 3: 20)

+ Học sinh Mẫu giáo 5 tuổi: 45 ( đối tượng 1: 25, đối tượng 2: 15, đối tượng 3: 05)

2.2. Độ tuyển tuyển sinh

- Tuyển sinh trẻ từ: 24 tháng - 60 tháng tuổi, đối với trẻ nhà trẻ đủ 24 tháng tuổi,( sinh từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2022).

- Ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi.

- Đảm bảo số giáo viên/trẻ/lớp theo đúng quy định Điều 15 Điều lệ trường mầm non. Trường hợp số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 15 thì số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại Điều lệ và đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định.

3. Hồ sơ tuyển sinh

- 01 Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

- 01 bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- 01 bản phôtô Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú ( không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy hẹn nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký.

4. Phương thức tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: đối với trẻ 5 tuổi

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: đối với trẻ 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi chưa tuyển sinh trực tuyến.

5. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022.

Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17 giờ00 ngày 18/7/2022

- Thông báo tuyển sinh: Nhà trường bắt đầu thông báo phát thanh tại phường Phương Canh và các Tổ dân phố, tại bảng tin nhà trường từ ngày 20/6/2022

- Tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

- Nhà trường cập nhật học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử theo quy định.

6. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Căn cứ diến biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, quận Nam Từ Liêm, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2022-2023 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận.

- Nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án cụ thể, trang bị đủ trang thiết bị y tế, phòng tuyển sinh theo từng độ tuổi, đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho CB-GV-NV và học sinh. Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế phường và lãnh đạo địa phương để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của các cấp.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

 

STT

Họ và tên

Chúc vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Mai Uyên

Hiệu trưởng

Chủ tịch: Xét duyệt hồ sơ - Phân trẻ vào  lớp

2

Trần Thị Hương

Phó HT

PCT: Kiểm tra nhập CSDL

3

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó HT, CTCĐ

PCT: Kiểm tra, làm báo cáo

4

Nguyễn Thị Thơm

Giáo viên

Ủy viên: Phát + thu hồ sơ

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Kê toán

Ủy viên: Phụ trách tài chính

6

Vương Thị Đào

Giáo viên

Ủy viên: Phát + thu hồ sơ

7

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

Ủy viên: Phát + thu hồ sơ

8

Nguyễn Thị Điều

Nhân viên

Ủy viên: Thư ký, TKBC

9

Nguyễn Thị Lan Anh

NV Y tế

Ủy viên: Phát + thu hồ sơ

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Hội đồng tuyển sinh giao ban hằng ngày trong đợt cao điểm tuyển sinh, có biên bản theo dõi công tác tuyển sinh.

- Nộp dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 trước 23/4/2022

- Nộp bản Kế hoạch tuyển sinh chính thức ngày 31/5/2022

- Nộp Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT. Báo cáo bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh ( nếu có).

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của trường mầm non Phương Canh. Kính trình Phòng GDĐT quận, UBND Phường Phương Canh cho ý kiến chỉ đạo để nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh năm học 2022-2023.

Nơi nhận:

- UBND quận -  để b/c

- Phòng GDĐT quận - để b/c

- UBND Phường PC – để b/c

- Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Uyên

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT